Huishoudelijk reglement

Art. 1 Ieder lid wordt geacht het huishoudelijk reglement te kennen en na te leven. De leden die in strijd met dit reglement handelen of zich op zeer ernstige wijze misdragen, kunnen door het bestuur voor een bepaalde tijd geschorst worden. In zeer ernstige gevallen, zo het bestuur daartoe met meerderheid van stemmen beslist, kan tot royement worden overgegaan.

Art. 2 Het huishoudelijke reglement ligt voor eenieder ter inzage bij de secretaris.

Art. 3 a De competitie spelende leden zijn bij wedstrijden verplicht in het verenigingstenue te verschijnen, dat bestaat uit een blauw shirt en een blauw short, beide met nummer.

Art. 3 b Indien bij een uitwedstrijd de tegenstander ook in het blauw speelt, dan is het team verplicht in een ander kleurig shirt en een blauw short te spelen.

Art. 4 Leden zijn zij, die zich schriftelijk, met een inschrijfformulier bij de ledenadministratie hebben aangemeld en door het bestuur zijn aangenomen. Bij leden die jonger zijn dan 18 jaar, moet het inschrijfformulier ondertekend zijn door ouder(s) of verzorger(s). Nieuw aangemelde leden betalen inschrijfgeld, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het bestuur. Het inschrijfgeld wordt met de contributie verrekend.

Art. 5 Alle gewone leden zijn verplicht de taken, verbonden aan het
lidmaatschap uit te voeren. Deze taken zijn: timen, scoren, fluiten en zaalwacht zijn. Bovendien dienen alle gewone leden, indien zij daartoe gerechtigd zijn, het F-scheidsrechtersdiploma te behalen (vanaf 15 jaar). Daarnaast worden leden, of hun ouders, geacht op gezette tijden de teams naar uitwedstrijden te vervoeren.

Art. 6 Alle leden zijn verplicht veranderingen in adres, woonplaats, postcode en
telefoonnummer onverwijld schriftelijk aan de ledenadministratie door te geven.

Art. 7 a Wanneer 2 weken na de vervaldag de contributie niet of niet geheel voldaan is, volgt een schriftelijke aanmaning. Indien de achterstallige contributie, verhoogd met de kosten verbonden aan het verzenden van de aanmaning niet binnen de in de aanmaning gestelde termijn wordt voldaan, volgt een formele, aangetekende herinnering. Indien nog steeds niet tot betaling wordt overgegaan, zal de vordering worden overgedragen aan een incassobureau.

Art. 7 b Indien het lidmaatschap van de vereniging voor 1 januari van enig jaar wordt beëindigd en de contributie voor de vervaldag is voldaan, kan aan de penningmeester gedeeltelijke restitutie van de contributie worden verzocht. De bondskosten van inschrijving kunnen evenwel niet worden teruggevorderd.

Het bestuur

Art. 8 Het bestuur bestaat in principe uit minimaal 5 leden te weten:

 • de voorzitter;
 • de secretaris;
 • de penningmeester;
 • de ledenadministratie;
 • technische commissie.

De bestuursleden zijn verantwoordelijk voor de volgende taken:

Voorzitter

 • leidt de bestuurs- en Algemene Ledenvergadering en draagt de eindverantwoordelijkheid;
 • brengt op de Algemene Ledenvergadering een verslag uit van het afgelopen seizoen;
 • vertegenwoordigt de vereniging bij officiële gelegenheden;
 • onderhoudt contacten met sponsoren;
 • stimuleert de overige bestuursleden in de uitvoering van hun taak of taken;
 • coördineert de verschillende bestuurszaken;
 • stimuleert de leden waar nodig tot grotere activiteit;
 • toetst de beslissingen aan reglementen en statuten;

Secretaris

 • vertegenwoordigt de vereniging in geschrift naar buiten;
 • maakt beknopte notulen en een besluitenlijst van bestuurs- en Algemene Leden Vergadering;
 • agendeert inkomende en uitgaande brieven, stukken e.d.;
 • houdt archief van inkomende en uitgaande brieven, stukken, e.d.;
 • maakt afschriften van dringende, belangrijke binnengekomen brieven, ter doorzending naar de leden van het bestuur en naar de desbetreffende commissies en belanghebbenden;
 • stelt in overleg met de voorzitter een agenda voor de bestuursvergaderingen vast, waarbij ieder bestuurslid gerechtigd is voostellen in deze te doen;
 • geeft inlichtingen over de vereniging aan derden;
 • zorgt in voorkomende gevallen voor publicatie van belangrijke bonds en/of andere mededelingen;
 • verzorgt uitnodigingen voor bestuurs- en Algemene Ledenvergaderingen;
 • draagt zorg voor het verenigingsarchief.

Penningmeester

 • draagt zorg voor het beheer van geldmiddelen;
 • zorgt voor tijdige inning van de contributies;
 • Zorgt voor een deugdelijke en transparante financiële administratie, onder aanwijzigen van de aard der ontvangsten en uitgaven, en op welk verenigingsjaar deze betrekking hebben, rekeninghoudend met de subsidievoorwaarden van de gemeente;
 • ziet toe, dat bij de begrotingspost vastgestelde uitgaven niet worden overschreden;
 • waarschuwt het bestuur bij overschrijding of dreigende overschrijding van de begrotingspost, teneinde treffende maatregelen te kunnen nemen;
 • houdt afzonderlijke rekeningen aan van per begroting vastgestelde inkomsten en uitgaven en houdt hiervan een grootboek bij;
 • brengt eens per kwartaal, of eerder indien nodig, op de bestuursvergaderingen verslag uit van de financiële toestand van de vereniging;
 • maakt aan het einde van het boekjaar duidelijke overzichten van het gevoerde financiële beheer, en een begroting voor het komende jaar ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering;
 • brengt een kort, zakelijk financieel verslag uit op de Algemene Ledenvergadering;
 • maakt aan het einde van het boekjaar, nadat controle door de kascommissie heeft plaatsgevonden, van alle stukken een pakket op, waarop vermeld staat de inhoud en het jaartal.
 • draagt zorg voor de inning van aan leden opgelegde boetes, zowel door de Bond, rayon, als door de vereniging zelf;
 • draagt zorg voor de huur van trainings-, speel- en vergader-accommodaties;
 • onderhoudt contacten met sponsoren in overleg of in samenwerking met de voorzitter.

Ledenadministratie

 • maakt voor het begin van het seizoen een zalenlijst, poule-indeling en teamindeling en publiceert deze;
 • maakt officiële ledenlijsten op;
 • zorgt voor het opgeven van leden aan de N.B.B. en geeft afschriften van opgavenlijsten en ledennummers aan alle bestuursleden;
 • draagt zorg voor de oude/nieuwe spelerskaarten voor competitiespelende leden;
 • houdt zorgvuldig aantekeningen bij van mutaties in het ledenbestand en geeft daaraan bekendheid via het cluborgaan; geeft deze mutaties afzonderlijk door aan de penningmeester en wedstrijdsecretariaat;

Technische Commissie
De voorzitter van deze commissie heeft zitting in het bestuur en is verantwoordelijk voor de uitoefening van de diverse werkzaamheden, zal een en ander moeten coördineren en zal de verenigingsleden moeten weten te stimuleren tot activiteiten zoals begeleiding, trainersschap, coaching, timer/scorer, scheidsrechter of andere kaderfuncties in de vereniging.

De werkzaamheden van de Technische Commissie zijn als volgt:

 • stelt de competitieteams en de trainingsgroepen samen na overleg met het dagelijks bestuur en de trainers/coaches en deelt deze samenstelling vijf weken voor aanvang van de competitie aan de secretaris mede;
 • houdt de samenstelling bij van de teams en de trainingsgroepen wat aantal betreft, na overleg met de secretaris en de trainers/coaches;
 • stelt de trainingstijden vast van de diverse trainingsgroepen;
 • behandelt problemen van spelers over team- of trainingsgroepensamenstelling;
 • coördineert de opleiding en begeleiding van scheidsrechters, timers en scorers;
 • stelt de clubbibliotheek samen en beheert deze;
 • zoekt trainers, coaches, bondsscheidsrechters en draagt deze voor aan het bestuur, welke deze aanstelt;
 • is belast met de zorg en het onderhoud van het materiaal, welke eigendom zijn van de vereniging;
 • zorgt voor het opstellen en bijhouden van een inventarisatielijst, vermeldende al het materiaal, eigendom van de vereniging;
 • doet voorstellen over de aanschaffing van nieuw, en over afvoering van oud materiaal. 

Wedstrijdcommissie

Wedstrijdsecretaris is voor de commissie vertegenwoordiger in het bestuur;

 • geeft tijdig het aantal te huren uren voor de competitiewedstrijden door aan de penningmeester;
 • draagt zorg voor de controle op de invulling van wedstrijdformulieren, de tijdige verzending daarvan en neemt maatregelen ter voorkoming van het opleggen van boetes, met betrekking tot onjuiste invulling en/of niet tijdige verzending;
 • regelt alle mutaties met betrekking tot competitiewedstrijden;
 • regelt alle indelingen met betrekking tot timers, scorers, 24’operators, scheidsrechters en zaalleiding bij wedstrijdwijzigingen;
 • houdt bij welke teams kampioen kunnen worden in hun competitie;
 • is contactpersoon van de N.B.B. met betrekking tot een team dat hoger speelt dan Hoofdklasse;
 • draagt zorg voor een tijdige verspreiding van het wedstrijdprogramma;
 • draagt zorg voor de aanwijzing van timers, scorers en bij thuiswedstrijden;
 • draagt zorg voor de aanwijzing van scheidsrechters bij thuis- en uitwedstrijden;

Zaalleiding

 • draagt zorg voor het op tijd aanwezig zijn van de timers, scorers en scheidsrechters bij de thuiswedstrijden;
 • zorgt ervoor dat de wedstrijden op tijd beginnen.
 • is het aanspreekpunt voor leden en de tegenstanders op een wedstrijddag over de gang van zaken;
 • is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de sheets bij de wedstrijden;
 • zorgt dat de sheets hetzelfde weekend bij de wedstrijdsecretaris worden afgeleverd.
 • controleert of leden inderdaad opkomen voor schrijven fluiten e.d en spreekt leden aan indien dit niet het geval is. Het bestuur kan bij herhaling sancties opleggen (zie bepalingen).

Boetes en straffen

Art. 9 Boetes, opgelegd door de bond en/of rayon aan de vereniging, welke het gevolg zijn van overtredingen/nalatigheid van leden dan wel een team, worden op de leden dan wel het team verhaald. Op schriftelijk verzoek vergezeld van een uitvoerige argumentatie van de betrokken leden, kan het bestuur beslissen de boete ten laste van de vereniging te laten komen.

Art. 10 a Bij het nalaten van de verplichtingen, welke verbonden zijn aan het
Lidmaatschap, legt het bestuur boetes op, tenzij van overmacht sprake is. Het bestuur houdt zich het recht voor dat lid te schorsen dat meer dan eens een taak niet heeft uitgevoerd. Eventuele boeteopleggingen zijn ter beoordeling van het bestuur. De hoogte van de diverse boetes wordt op voorstel van het bestuur door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Bij het nalaten of gedeeltelijk nalaten van deze verplichtingen kan het bestuur overgaan tot schorsing of royement.

Art. 10 b Het bestuur kan per direct iemand schorsen voor onbepaalde tijd bij
onsportieve gedrag gerelateerd aan de vereniging

Art. 11 Boetes moeten binnen 2 weken na oplegging voldaan zijn bij de penningmeester. Bij nalatigheid kan het bestuur overgaan tot schorsing of royement.

Aansprakelijkheid en Verzekering

Art. 12 Voor informatie over de aansprakelijkheid en verzekeringen verwijzen wij je naar de voorwaarden zoals aangegaan via de N.B.B.
De voorwaarden zijn op te vragen bij de N.B.B.